PROGRAM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Jeśli jesteś klientem CARSERWIS (osoba fizyczna) i nie przystąpiłeś jeszcze do naszego programu rabatowego, zachęcamy do zapoznania się z informacją o korzyściach jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

Każdy uczestnik programu otrzymuje kartę magnetyczną, na której gromadzone są punkty za zakup towarów i usług w firmie Carserwis.

Dalej zasady są proste – im więcej zabranych punktów, tym większy rabat na części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne – nawet do 10% oraz robociznę w serwisie – nawet do 12%.

Regulamin programu rabatowego Grupy Carservis

I. Słowniczek użytych pojęć

1. Grupa Carservis – organizator Programu rabatowego. Do grupy należą następujące spółki:

 • Auto-Res Sp. z o.o. Pogwizdów nowy 661, 36-062 Zaczernie k. Rzeszowa,
 • AVANTI Sp. z o.o. ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa,
 • Carserwis Sp. z o.o. ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa,
 • Carserwis Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 24G, 02-220 Warszawa,
 • Oscar Sp. z o.o. ul. Traugutta 59, 07-410 Ostrołęka,
 • Oscar Sp. z o.o. ul. Warszawska 100, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • Resma Sp. z o.o. Al. Obrońców Tobruku 5, 10-092 Olsztyn,
 • Resma Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława.

2. Klient indywidualny – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną.

3. Uczestnik – klient indywidualny korzystający z usług jednej z ww. spółek i biorący udział w Programie.

4. Osoba upoważniona – osoba posługująca się kartą za zgodą Uczestnika programu, któremu wydano kartę, będąca klientem indywidualnym.

5. Program – program rabatowy o zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Karta – karta magnetyczna z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik gromadzi punkty w Programie.

7. Przystąpienie do Programu – uzyskanie przez Uczestnika Programu Karty rabatowej, którą wydano na podstawie dokonanej transakcji.

8. Rejestracja – zarejestrowanie w systemie numeru identyfikacyjnego Karty wydanej Uczestnikowi.

9. Robocizna – czas pracy potrzebny do wykonania usługi naprawczej zgodny z taryfikatorem norm czasowych ustalonym przez producenta samochodu.

10. Części zamienne – części zgodne ze specyfikacją producenta samochodu wykorzystywane do jego naprawy lub kupowane przez klienta w sklepie.

11. Akcesoria – elementy nie stanowiące integralnej części samochodu, mające wpływ na poprawę jego wyglądu lub funkcjonalności.

12. Materiały eksploatacyjne – produkty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pojazdu takie jak: oleje, płynny chłodnicze, hamulcowe, smary itp.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez Grupę Carservis Programie rabatowym skierowanym do Klientów spółek należących do Grupy. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez przyjęcie Karty Rabatowej.

2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w spółkach Grupy Carservis.

3. Grupa Carservis nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności polegające na jej uszkodzeniu lub zniszczeniu np. na skutek niewłaściwego przechowywania.

III. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która po 4.05.2006 r. w jednej ze spółek Grupy Carservis dokona zakupu samochodu nowego bądź używanego lub zakupi towary lub usługi za kwotę minimalną 50 zł.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest przyjęcie Karty rabatowej a tym samym akceptacja Regulaminu.

IV. Zasady Programu

 1. W chwili przystąpienia do Programu Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, która jest własnością Grupy Carservis. Kartą może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Zakłada się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem lub osobą upoważnioną. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie, Uczestnik winien ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu.
 2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 3. Dzięki Karcie Uczestnik gromadzi punkty, za pomocą których, nabywa prawa do rabatów w Grupie Carservis stosownie do przelicznika punktów wskazanego w Regulaminie.

V. Gromadzenie punktów

 1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez zakup następujących towarów lub usług:
 • zakup samochodu nowego lub używanego 1000 punktów,
 • pozostawienie samochodu używanego w rozliczeniu 500 punktów,
 • usługa serwisowa – której koszt przekroczył 50 zł – 1 punkt za każdy wydany 1 zł do kwoty 2000 zł. Jeśli koszt usługi przekroczy 2000 zł, klient uzyska jednorazowo 2500 punktów za całą usługę,
 • zakupy w sklepie – których koszt przekroczył 50 zł – 1 punkt za każdy wydany 1 zł do kwoty 2000 zł. Jeśli koszt zakupów przekroczy 2000 zł, klient uzyska jednorazowo 2500 punktów za dokonane zakupy,
 • przegląd w Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) – 1 punkt za każdy wydany 1 zł,
 • ubezpieczenie samochodu – 1 punkt za każdy wydany 1 zł do kwoty 2000 zł. Jeśli koszt ubezpieczenia przekroczy 2000 zł, klient uzyska jednorazowo 2500 punktów za ubezpieczenie pojazdu,
 • minimalna kwota transakcji dla której naliczane są punkty to 50 zł,

 

2. Zapis należnych punktów następuje w momencie zapłaty za towar lub usługę. W tym celu należy przed zapłatą okazać Kartę. Późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.

3. Punkty zapisane na podstawie transakcji w danym dniu będą aktywne dopiero w dniu następnym czyli jeśli punkty z transakcji w danym dniu podwyższą poziom przysługujących rabatów to będzie on możliwy do zrealizowania w dniu następnym.

4. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów poprzez zgłoszenie osobiste wraz z Kartą w dowolnej spółce Grupy Carservis.

VI. Realizacja punktów

1. Punkty zebrane na karcie są podstawą do uzyskania rabatów cenowych na usługi serwisowe, montaż wyposażenia dodatkowego oraz zakup części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.

2. Uczestnik realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów, nabywając w spółkach Grupy Carservis towary lub usługi:

 • klient uzyskuje prawo do rabatów po zebraniu 2000 punktów,
 • poziom podstawowy rabatu przy 2000 punktach to 5% na Robociznę i 3% na Części zamienne, Akcesoria i Materiały eksploatacyjne,
 • każde kolejne 1000 punktów powiększa rabat na robociznę i części zamienne o 1%, do poziomu 7% na robociznę i 5% na części zamienne (4000 punktów), powyżej tego poziomu przyrost rabatu o 1% następuje po zebraniu kolejnych 2000 punktów.
 • rabaty nie dotyczą zakupu samochodu (nowego i używanego), przy zakupie auta przysługujący rabat uzyskuje się na wyposażenie dodatkowe montowane w naszej firmie,
 • rabaty nie dotyczą płatności za kontrolę techniczną pojazdu na SKP ponieważ są to opłaty uregulowane cennikiem urzędowym,
 • rabaty nie obejmują usług ubezpieczeniowych i finansowych,
 • rabat nie jest udzielany w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych rozliczanych bezgotówkowo z firmą ubezpieczeniową,
 • rabaty nie przysługują w przypadku usług i zakupów objętych okresowymi akcjami promocyjnymi,
 • rabaty nie sumują się z innymi akcjami promocyjnymi,
 • maksymalny rabat możliwy do uzyskania przez klienta to 12% na robociznę oraz 10% na części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne (12000 punktów), zebranie przez klienta większej ilości punktów nie podwyższa już rabatu,

Tab. 1.

Ilość punktów

Rabat na robociznę [%]

rabat na części zamienne, akcesoria i mat. eksploatacyjne

[%]

2000

5

3

3000

6

4

4000

7

5

6000

8

6

8000

9

7

10000

10

8

12000

12

10

3. Realizacja uprawnień możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty.

4. Po dokonaniu wyboru towaru lub usługi Uczestnik przekazuje Kartę sprzedawcy lub pracownikowi kasy, a ten dokonując jej odczytu, nalicza właściwy rabat.

5. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów zgromadzonych na Karcie Uczestnik zobowiązany jest zgłosić osobiście w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą do zmiany ilości punktów zgromadzonych na Karcie (tj. od dnia zakupu towarów lub usług). W momencie zgłoszenia klient powinien mieć kartę i dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji.

6. Po upływie terminu określonego w punkcie 5 zastrzeżenia nie będą uwzględniane

VII. Utrata, zastrzeżenie, wymiana Karty

 1. Wszystkie Karty wydawane Uczestnikom opatrzone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym
  i są rejestrowane przez Grupę Carservis.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Uczestnik może otrzymać nową Kartę pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o zagubieniu lub zniszczeniu Karty dotychczasowej.
 3. Uczestnik otrzymuje nową Kartę z ilością punktów identyczną jak na karcie utraconej.
 4. Karty rabatowe oraz karty stałego klienta wydane w Grupie Carservis przed wdrożeniem obecnego Programu Rabatowego podlegają wymianie na aktualne z identycznym lub zbliżonym poziomem przywilejów dla klienta.

VIII. Komunikacja z Uczestnikami

Grupa Carservis udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestników. Uczestnicy mogą zwracać się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do personelu spółek Grupy Carservis. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach, po wyjaśnieniu problemu. Uczestnicy mogą również zgłaszać pytania lub zastrzeżenia związane z Programem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karta@carservis.pl.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Grupa Carservis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Aktualny regulamin Programu jest opublikowany na stronach internetowych spółek Grupy Carservis.
 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Grupa Carservis zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 1.